Grundforløbet

Grundforløbet på STX

For alle elever består gymnasiet af et 3 måneders grundforløb frem til starten af november i 1.g. Derefter følger godt 2½ års studieretningsforløb frem til studentereksamen efter 3.g.

Det samlede forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene i gymnasiet er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. I Almen Sprogforståelse (AP) får alle elever i grundforløbet en fælles basis for at lære fremmedsprogene på skolen. Endelig indeholder grundforløbet et Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV), som er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder. De fag, der indgår i NV er: Biologi, Fysik, Kemi og Naturgeografi.

Grundforløbet

I grundforløbet fra august til november møder du på NGG følgende fag:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Samfundsfag
  • Idræt
  • Matematik
  • Kreativt fag (musik, billedkunst eller mediefag - som du vælger samtidig med din indmeldelse via Optagelse.dk)
  • Sprog (tysk-fortsætter eller begynder, fransk-fortsætter eller begynder eller spansk- begynder – som du vælger samtidig med din indmeldelse)
  • Almen Sprogforståelse (AP) - (afsluttes med intern eksamen i november)
  • Naturvidenskabelig grundforløb (NV) - (afsluttes med intern eksamen i november)

Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) er en introduktion til flere naturvidenskabelige fag i gymnasiet matematik, biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil opleve fagenes forskelligheder og deres muligheder for at supplere hinanden. Et tema for undervisningen kunne være evig energi, hvor du skal beskæftige dig med både klima, grundstoffer, CO2, brændselsstoffer og energilove både i laboratorier, klasselokalet og ved at besøge forskningsinstitutioner, vindmøller og solfangeranlæg.

NV afsluttes med en mundtlig intern prøve. Der gives en karakter, som tæller med i dit eksamensgennemsnit.

Almen sprogforståelse (AP) bygger bro mellem de forskellige sprogfag og dansk. Det almendannende og almennyttige forløb giver redskaber og et fælles fundament til at arbejde med sprog.

I sprog- og grammatikarbejdet indgår også at lære latin, som vil skærpe din sproglige opmærksomhed og forbedre dig på mange sprog. Du vil blive trænet i led- og ordklasseanalyse og få endnu bedre styr på de grammatiske begreber og praksis.

I AP er der løbende skriftlige tests, og det hele afsluttes med en skriftlig test. Der bliver givet en karakter, som optræder på dit eksamensbevis, og tæller med i dit eksamensgennemsnit.

Du vil opleve både enkeltfaglige forløb og tværfaglige projekter i grundforløbet, herunder vil du også prøve de mange forskellige arbejdsformer, der karakteriserer det moderne gymnasium på NGG.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge din studieretning. Dette valg er bindende for resten af din studietid, da studieretningsforløbene tilrettelægges forskelligt.

I december måned i 1g og 2g skal du også vælge valgfag. Du vil have 2-3 frie valgfag. På enkelte studieretninger skal du hæve et af dine fag til A-niveau, da studieretningen fra start kun indeholder 3 fag på A-niveau.