Skolevejledning

Skolevejledning

Skolevejlederens opgave er at hjælpe elever, lærere og forældre med vejledning, så eleverne bliver i stand til at foretage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Skolevejlederen

  • bistår klasselæreren og andre lærere med uddannelses -, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen.
  • står for de koordinerende funktioner i forbindelse med arbejdsmarkedets parter i lokalsamfundet herunder praktikophold, som er i uge 5 for 8. klasser.
  • bistår klasselærerne med uddannelsessamtalerne og med udarbejdelsen af  uddannelsesbog og uddannelsesplan
  • bistår klasselærerne med den individuelle rådgivning. 

Uddannelsesbog

For alle elever i 8., 9. og 10. klasse udarbejdes en uddannelsesbog.

Uddannelsesbogen er et samtalepapir, der med baggrund i elevens nuværende skoleforløb, stærke og svage sider, interesser, forventninger og ønsker, skal støtte eleverne i et fremtidigt valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Uddannelsesbogen danner udgangspunkt for årlige samtaler med klasselæreren, og den udfyldes efter samråd med forældrene. Klasselæreren renskriver uddannelsesbogen, og den sendes med eleven hjem til underskrift. Underskriften er skolens sikkerhed for, at forældrene er orienteret om uddannelsesbogens indhold, og at samtalen med eleven har fundet sted. Underskriften har ikke det formål, at man som forældre står inde for - eller som forældre samtykker med elevens ønsker for fremtiden.

Uddannelsesplan

I 9. og 10. klasse danner uddannelsesbogen udgangspunktet for udarbejdelse af en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er et officielt skema, der skal følge eleven i det videre uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen udfyldes for alle elever i 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen udarbejdes på baggrund af de afholdte samtaler med eleven og elevens uddannelsesbog. Uddannelsesplanen skal udarbejdes og føre frem til at have sammenhæng med den selvvalgte opgave i 10. klasse.

Det er klasselæreren, der er ansvarlig for, at uddannelsesplanen er udarbejdet og underskrevet inden udgangen af februar måned. Uddannelsesplanen opbevares i kopi på skolen.