Regler for stx, hf, fagene, eksamener og prøver

Hvornår er den første og sidste eksamensdato? Hvad skal jeg gøre hvis jeg bliver syg op til en eksamen? Og mange flere spørgsmål kan du få svar på her. 

I Undervisningsministeriets prøve- og eksamenskalender for 2017/2018 kan du finde alle datoer for eksamen, men særligt disse datoer er gode at huske: 

 • D. 16 maj delvis offentliggørelse af prøveplanen for samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 30/5
 • D. 23. maj offentliggøres  eksamensplanen 
 • D. 24. juni er sidste mulige prøvedag 

Regler ved prøver (bemærk at reglerne gælder uanset om det er afsluttende prøve eller årsprøve)

 • Ring straks til skolen (45 57 23 21), hvis du bliver syg til en prøve.  Du skal straks informere skolen og hvis det er muligt skal du samtidig meddele, hvornår du forventer, at kunne deltage i prøver igen. Endelig er det et krav, at du afleverer en uarbejdsdygtighedsattest fra din læge, der dækker datoen for prøven - du skal selv betale for attesten.
 • Mød i god til tid til alle prøver. Mindst 30 minutter før til mundtlige prøver (dog ikke til første prøvetid kl. 8:00) og mindst 15 minutter før til skriftlige prøver (før hvis du skal opstille stationær computer, mm).
 • Kommer du for sent, betragtes du som udeblevet og har ikke krav på at deltage i prøven. Rektor kan dispensere, men vil normalt aldrig forlænge prøvetiden.
 • Generelt er al kommunikaltion med omverden (udveksling af oplysninger både direkte og virtuelt) forbudt. I øvrigt er alle hjælpemidler tilladte med mindre, der er nævnt begrænsninger i det enkelte fags læreplan (tal med jeres faglærere før prøven og se i læreplanerne). Der vil være en stærkt begrænset adgang via internettet til Lectio og Ordbogen.com.  Da vi ikke kan garantere, at internettet fungere, bør I alligevel downloade opgavebesvarelser mm fra Lectio til egen computer (usb-stik). Samtidig skal det kraftigt understreges, at enhver form for ulovlig  kommunikation tilsigtet som utilsigtet vil blive betragtet som eksamenssnyd. På Lectio kan al kommunikation spores!
 • Snyd medfører bortvisning fra eksamen. Bemærk at både den der måtte modtage og give hjælp bortvises.
 • Forstyrrende adfærd kan medføre bortvisning.
 • Tjek løbende Lectio. Alle beskeder/ændringer vedrørende prøver tidligere end 3 dage før prøven offentliggøres kun via Lectio, og du har selv ansvaret for holde dig informeret.
 • Hvis du anvender din egen pc, skal du være opmærksom på, at skolen ikke kan forventes at afhjælpe specifikke problemer eller låne dig en anden computer til erstatning. Hovedreglen er, at du må anvende pen og papir, hvis din computer ikke virker eller ikke kan producere en fil, som kan udskrives på skolens printere. Hvis du ikke har afprøvet dit computerudstyr under en terminsprøve, bør du kontakte datavejlederne for at sikre dig, at udstyret kan fungere under prøverne.

Regler for skriftlige prøver 

 • Prøven er begyndt (krav om total ro), når uddelingen af opgaver er påbegyndt 
 • Aflever kun det du ønsker skal bedømmes (kladde eksisterer ikke). Ark til bedømmelse lægges altid i de udleverede omslag. Husk at sætte sidetal og skrive navn på alle ark, du ønsker bedømt. På omslagets forside skal du sætte din underskrift, idet du hermed kvittere for, at alt er dit eget produkt. Hvis denne underskrift mangler, må du vente med at modtage en karakter, til det er sket.
 • Alle digitiale afleveringer skal foregår i form af pdf-filer, der uploades via Lectio. Der er elevens ansvar, at det er den rigtige pdf-fil der uploades, at filen kan læses og filen er uploadet inden eksamenstiden er udløbet. Ligeledes har eleven ansvaret for at hardware og software på elevens egen maskine fungerer. Skolen vi, hvis der opstår problemer,l forsøge at hjælpe/afhjælpe i den udstrækning, det er muligt. Se regler for digital aflevering via Lectio.
 • Husk at downloade eventuelle opgaver mm fra mapper i Lectio, Dropbox, mm til computerens harddisk inden eksamen, da vi ikke 100% kan garantere, at netadgangen til Lecito fungerer.
 • Når du har afleveret din opgave, uanset om det er før eller ved prøvetidens afslutning, skal du blive siddende på din plads uden at kontakte andre elever indtil prøvevagterne giver signal til, at du kan gå.
 • Det er ikke muligt at gå ud for at ryge under prøverne.
 • Det er kun tilladt at høre musik under prøverne, hvis alle hjælpemidler er tilladte og ingen andre generes af det.
 • Afleverer via usb-stik til udprintning, skal det ske mere end 15 minutter før afleveringsfrist.

Regler for mundtlig eksamen

 • Prøven er begyndt, når du har trukket dit eksamensspørgsmål.
 • Husk at du selv har ansvaret for at medbringe alle hjælpemidler. Tal med din faglærer og/eller se under de aktuelle læreplaner om der er begrænsninger til forberedelsen og/eller eksaminationen.
 • Bemærk at der kan være krav om at opgaver/rapporter, synopser, mv, skal udarbejdes før prøven til brug under prøven. Det betyder, at de formelle krav til disse opgaver skal være opfyldt, da du ellers ikke kan blive eksamineret og vil blive bortvist.
 • Ingen elev må bytte prøvetid. Bytte af tider skal gå via gymnasiekontoret, og træder først i kraft ved registrering på Lectio.
 • Bemærk at nogle hold, fx. idræt, drama og musik og andre hold med prøver, hvor eleverne er inddelt i grupper, kræver at alle møder på samme tidspunkt. Disse tider dukker op på Lectio, når faglærerene har lavet den endelige plan for prøven.
 • Husk at downloade eventuelle opgaver mm fra mapper i Lectio, Dropbox, mm til computerens harddisk inden eksamen, da vi ikke 100% kan garantere, at netadgangen til Lecito fungerer.

Hvis du har brug for at orientere dig i bekendtgørelser om fagene, eksamen, karakterer/beviser og klager, henviser vi til følgende links - men husk du altid er velkommen til at kontakte gymnasiekontoret direkte for information:

Bekendtgørelse for STX finder du her: www.retsinformation.dk
Bekendtgørelse for HF finder du her: www.retsinformation.dk

Hvis du ønsker, at gå direkte til læreplanen, herunder eksamensbestemmelserne for et enkelt fag, sker det hurtigst ved at benytte følgende link (husk at vælge faget på det rigtige niveau (A, B, C) og uddannelse, fx. STHX eller HF):http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag

Regler for afvikling af eksamen finder du her: www.retsinformation.dk

Procedure vedr. klager over prøver finder du i kap. 10 i eksamensbekendtgørelsen, og på www.uvm.dk finder du generelle procedurer ved klager over prøver.