Kvalitetsudviklingssystem

Kvalitetsudviklingssystem

Kvalitetssystem og evalueringssystem for NGG – gymnasieafdelingen – udvikling og resultater:

Kvalitetssystemet for gymnasieafdelingen på NGG er udarbejdet, således at det dækker kravene i lovgivningen, der findes beskrevet i §71 i: ”Lov om de gymnasiale uddannelser” og i §19 og hele kapitel 10 i: ” Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser”.

Kvalitetssystemet på NGG skal gennem evalueringer, resultatvurderinger og handleplaner dække de nationale mål for uddannelserne som anført i lovgivningen, men naturligvis skal det i høj grad fokusere på NGGs kerneværdier. Formålet med kvalitetssystemet er i høj grad at sikre og udvikle NGG værdigrundlag, der danner fundamentet for NGGs mission og vision – NGG formålsparagraf.

Da NGG er en helhedsskole fra 0. Klasse til 3g/2hf er både mål og værdier kendetegnet ved dette.

Som det klart fremgår af formålsparagraffen og de fremhævede værdier, lægger NGG både vægt på at optimere faglighed/kundskaber for den enkelte elev, garantere et godt trivselsmiljø og udvikle innovative ansvarlige samfundsborgere i et frit demokrati.

Kvalitetssystemet bygger på selvevalueringer af både kerneydelsen i form af formidling og faglighed i undervisningen og den almindelig drift. Kerneydelsen (elev-stof-lærer) foregår ikke i et vakuum, men i en kompleks kontekst, hvor faktorer som lærernes trivsel og faglige udvikling, kantine, arrangementer og skolens udstyr og bygninger er vigtige understøttende elementer. Selvom alle evalueringer og handleplaner er til for at bevare og udvikle hele NGG, er det klart at nogle fokuspunkter/emner, især vil drejes sig om enkelte interessentgrupper (f.eks. elevtrivsel, lærertrivsel, forældretilfredshed, undervisningen i enkelte fag, lokaleforhold for teknisk-administrativt personale, mm).

Ingen handleplan fungerer, hvis ikke interessenterne føler sig involveret og tager ejerskab. Det har derfor vigtigt at både selve kvalitetssystemet og evalueringer/handleplaner inddrager ansatte og eleverne enten direkte eller igennem udvalgsrepræsentanter. Vigtige organer i denne forbindelse er elevråd, pædagogisk råd, medarbejderindflydelsesorgan (MIO), ledelsen og bestyrelsen.

Bortset fra de centralt rammesatte evalueringer/kvalitetsmål (elevtrivsel, karaktergennemsnit, løfteevne, overgang til videregående uddannelser, fravær/frafalg) satser NGG i tråd med den decentrale tankegang og vægten på ejerskab, at det er de involverede parter, der udformer evalueringerne, herunder spørgeskemaer (fx udvalg og ledelse) og efterfølgende tolker besvarelserne samt formulerer udkast til handleplaner.

Denne decentrale evalueringsstrategi falder i tråd med NGGs målsætning om et frit demokrati, hvor helheldstanken både som et samlet skoleforløb fra skolestart til færdiggørelse af en ungdomsuddannelse og samvirket mellem elever-forældre-skole på privatskolen er bærende ideer. Målet er at nå en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som et naturlig led i at bevare og udvikle en af Danmarks bedste gymnasieskoler. Det er af afgørende betydning, at både NGGs værdier, mission og vision kommunikeres både horisontalt og vertikalt blandt skolens elever, forældre og ansatte, så evalueringer og kvalitetsvurderinger sker ud fra et fælles tankegods.

Der vil være både obligatoriske og særlige evalueringer, og der vil være handleplaner med hovedvægt på justeringer, genopretning og udvikling.

Selvevalueringen og vurderingen af de opnåede resultater vil løbende føre til punkter på en handlingsplan. NGG følger det lovbestemte krav om at der hvert skoleår på baggrund af selvevalueringen skal laves en opfølgningsplan, hvor der på udvalgte fokuspunkter nedfældes en handlingsplan, der indeholder mål, midler, indikatorer for målopfyldelse og evalueringstidspunkt.

Rektor præsenterer og drøfter med bestyrelsen den samlede selvevaluering og en handleplan med udvalgte fokuspunkter for det kommende år.

Ifølge ministeriets regler skal NGG hvert år offentliggøre den gennemførte selvevaluering og efterfølgende handleplan på hjemmesiden.

Pt. Forelægger der handleplaner for 2014-16 for gymnasiet samt rektors handleplan 2016-19 for hele NGG.

Resultat af elev-trivselsmålinger

Specielt vedrørende evaluering af undervisningen (* i årshjulet):

Faggrupperne kan for hvert fag udforme fælles retningslinjer for: Tidsramme, skriftlig/mundtlig, punkter i evalueringen (progression, planlægning, gennemførelse, holdmiljø, lærer-klasse/elev relationer, undervisningsmaterialer, undervisningsformer, tværfaglighed, mm). Læreren kan aftale specielle evalueringspunkter med eleverne.

Den enkelte lærer er ansvarlig for at gennemføre evalueringerne og en passende opfølgning på resultatet. Det betyder, at læreren skal præsentere, diskutere og evt. træffe beslutninger i samråd med klassen om tiltag for at optimere kvaliteten i undervisningen. Der kan aftales referat/dokumentation af dialogen om evalueringen.

Ledelsen kan til enhver tid bede om en (skriftlig) evaluering af undervisningen på et hold, som evt. kan anvendes i en dialog mellem holdet, underviser og ledelsen.

  

Evalueringstrategi: Årshjul for den løbende selvevaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling:

Hvem evaluerer

Hvad og hvordan evalueres

Hvor og hvornår evalueres

Elev

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

Introforløb

september

AP og NV

Kort før eksamen

Grundforløbet

Primo november

Trivsel – via UVM

Fastsættes af UVM

1g samtale i grundforløb

Studievejledningen

Lærer

Elevernes faglige standpunkt

Lectio i november, marts, maj/juni – 1g grundforløb kun ap/nv i november

Lærerforsamlingsmøder

Efterår/forår

Faggruppen/ faglæreren

Eksamensresultater for faget

Ved skoleårets afslutning eller under pædagogiske dage ved skoleårets start

Eksamen og årsprøver

Vinter/sommer

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

Selvevaluering og refleksion over egen undervisning

Løbende og til MUS (forår)

Trivsel – APV/Spørgeskema

Hvert 3.år

Klasse-koordinator

Klassens trivsel – enkelte elevers fravær og faglige udvikling.

Klassens læreres samarbejde og planlægning

Ca. hver anden måned

Ledelse

Deltager i lærerforsamlinger

Forår/efterår

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

Deltager i møderne med klasse-koordinatorerne

Ca. hver anden måned

Undervisningen og de opnåede resultater

Løbende; Efter karaktergivning og eksamener

Lærernes trivsel - APV

Hvert 3. år

Elevernes trivsel - UVM

Hvert år

MUS

Hvert år

Ink. bestyrelsen og MIO

Kvalitetsudvikling (årlige fokuspunkter) og handlingsplaner

Hvert år

Områder for årlige obligatoriske evalueringer og resultatvurderinger: 

Eksamensresultater

Lærere/ledelsen

Overgang til videregående uddannelser

Studievejledere/ledelsen

Frafald elever

Studievejledere/ledelsen

Fravær elever/medarbejdere

Koordinatorer/studievejlede-re/ledelsen

Økonomi

MIO, Ledelsen

Søgetal

Alle

OPFØLGNINGSPLANER