Karakterer og fravær

Eksamensregler

Hvilke regler gælder der ved eksamen? Må jeg bruge internettet? Hvordan undgår jeg at komme til at snyde?

Orientering om de praktiske og proceduremæssige forhold ved eksamener og årsprøver samt større skriftlige opgaver.

(jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, 08/04/2016, § 6).

 

Forudgående orientering om eksamen og prøver

Planen for hver enkelt gymnasieelevs eksamener og årsprøver bliver offentliggjort i to tempi. Det sker på to dage i maj. Her ses hver elevs prøvetidspunkter. Datoerne for offentliggørelsen er fastlagt af ministeriet og gælder for alle landets gymnasier. På STX-uddannelsen sker eksamen efter ministeriets udtræk, dvs de mundtlige og skriftlige fag som den enkelte elev skal til eksamen i er bestemt af udtrækket. HF-elever skal til eksamen i alle skriftlige og mundtlige fag.

Eleverne får i god tid før før offentliggørelsen af eksamensplanen og forud for de store skriftlige opgaver (SRP og SSO) en grundig orientering om de praktiske og proceduremæssige forhold. Orienteringen bliver givet ved et møde, og orienteringen udleveres efterfølgende skriftligt.

 

Særlige prøvevilkår for bl.a. ordblinde

Skolens studievejleder har løbende kontakt med de elever, der af forskellige årsager kan komme i betragtning til at få særlige prøvevilkår. Studievejlederne rådgiver ligeledes elever, der evt. kan komme i betragtning. Det drejer sig især om ordblinde, men også elever med psykiske og fysiske funktionsnedsættelse. I alle tilfælde vil studievejlederen bede om den nødvendige dokumentation for at kunne iværksætte de særlige prøvevilkår.

De særlige prøvevilkår er typisk forlænget tid til de skriftlige prøver (eksamen og årsprøver) samt forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og årsprøver.

De særlige prøveforhold ændrer ikke ved prøvens niveau. Bedømmelsen gives på samme vilkår som andre elever og i overensstemmelse læreplanerne i de enkelte fag.

 

Deltagelse i prøver og eksamen

Nedenstående regler gælder for alle typer af prøver ved mundtlig og skriftlige eksamen og årsprøver samt terminsprøver samt de større skriftlige opgaver (f.eks SRO, DHO, SRP, SSO).

Elever til prøve skal møde i god tid før prøvens start, dvs mindst 15 minutter før prøven. Kommer en elev for sent, betragtes det som udeblevet og eleven har ikke krav på at deltage i prøven. Rektor kan dispensere, men vil normalt aldrig forlænge prøvetiden.

Hvis en elev f.eks på grund af sygdom er forhindret i at møde, skal der straks ringes til skolen - samme dag og inden prøven er færdig. Her skal meddelelses, hvornår det forventes, at eleven kan deltage i prøver igen. Det et krav ved fravær pga sygdom, at eleven afleverer en dokumentation fra læge, der dækker datoen for prøven. Hvis det ikke er muligt at komme til læge samme dag, skal det ske hurtigst muligt – under alle omstændigheder skal lægedokumentationen gælde for netop prøvedagen. Det er eleven selv, der afholder udgifterne til den lægelige dokumentation, der måtte forlanges. I nogle tilfælde og ved andre prøver end eksamen kan rektor lade den autoriserede erklæring erstatte af en ”tro- og love-erklæring” fra eleven eller elevens forældre/værger, hvis eleven er under 18 år.

Retten til sygeeksamen/sygeprøve er betinget af dokumentation for sygdom og sygeprøven vil være snarest efter den ordinære prøve eller i den fastsatte sygeeksamensperiode.

Alle informationer om ændringer vedrørende prøver/eksamener tidligere end 3 dage før prøven offentliggøres kun via Lectio, og eleven har selv ansvaret for at holde sig informeret.

Ingen elev må bytte prøvetid. Bytning af tider skal gå via gymnasiekontoret, og træder først i kraft ved registreringen i Lectio.

Mundtlige og skriftlige prøver samt større skriftlige eksamensopgaver er påbegyndt, når opgaven trækkes eller udleveres. Der skal derfor altid gives en bedømmelse, uanset om der afleveres blankt, eller eleven forlader den mundtlige prøve.

Eleverne skal under prøverne udvise den nødvendige ro og må ikke i sin adfærd virke forstyrrende.

 

Brug af hjælpemidler og computer

Når der anvendes egen computer, skal eleven være opmærksom på, at skolen ikke kan forventes at afhjælpe specifikke problemer eller udlåne en anden computer til erstatning.

Alle digitale afleveringer skal foregå i form af pdf-filer. Der er elevens ansvar, at det er den rigtige pdf-fil, der uploades, at filen kan læses og filen er uploadet inden eksamenstiden er udløbet. Mange skriftlige opgavesæt vil blive udleveret i digital form, og skolen kan ikke påtage sig at printe disse opgavesæt.

Ved de skriftlige prøver skal eleven bekræfte, at alt er eget produkt.

Under mange prøver er det tilladt for eleven at anvende hjælpemidler herunder digitale hjælpemidler, med mindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger (der kan også være prøver med fuld adgang til internettet). Det er imidlertid ikke tilladt at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, som kan bruges til at kommunikere med andre eller give adgang til internettet. Det er dog tilladt at bruge egen computer og få adgang til f.eks Netprøver eller Lectio, som er nødvendig ved prøvens aflevering, og det er også tilladt at anvende computer ved mundtlige prøver og få adgang til de tilladte hjælpemidler (f.eks. egne noter). Det er tilladt under skriftlige prøver at høre musik fra egen computer, hvis lydkilden er off-line, det ikke generer andre, og hvis computeren er tilladt til denne del af prøven (f.eks er computer ikke tilladt ved delprøver uden hjælpemidler).

Eleven har ansvaret for at medbringe alle de tilladte hjælpemidler til de skriftlige og mundtlige prøver. Noter, tidligere opgaver og andet materiale, der er gemt på forskellige digitale platforme (f.eks Lectio), skal før prøven gemmes på elevens computer, så det i forberedelsestiden og til selve prøven ikke er nødvendigt at være koblet på internettet.

Generelt gælder, at egne noter, dokumenter fra undervisningen mv, som er tilladte hjælpemidler, skal opbevares/downloades på elevens egen computer, således at hjælpemidlerne ikke skal tilgås via internettet. Der kan være tilfælde, hvor materialet er så omfattende (ordbøger eller filmklip), at det ikke er muligt at lægge det på egen computer, og i disse tilfælde må det tilgås via internettet.

Det er ved prøverne ikke tilladt at have adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel (f.eks. søge på Google, infomedia, Studienet, Restudy mv) med mindre, der er tale om digitale undervisningsmaterialer (f.eks. e-bøger, ordbøger, opslagsværker, specifikke TV-klip, specifikke dokumenter og artikler fra Infomedia eller Faktalink) og som på skolens foranledning har været anvendt i undervisningen og eksplicit er angivet i undervisningsbeskrivelsen for det hold/fag, som eleven er til prøve i - eller angivet i undervisningsbeskrivelsen for andre af elevens hold/fag.

 Der kan være specifikke krav til software i elevens computer (f.eks installering af specifikt monitoreringsprogrammel). Ligeledes er der krav om, at eleven behersker at kunne gemme dokumenter i PDF-format.

 

Snyd

Generelt er al kommunikation med omverden (udveksling af oplysninger både direkte og virtuelt) ikke er tilladt. En elev, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden elev uretmæssig hjælp eller anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller gør forsøg herpå, vil være skyldig i snyd eller forsøg på snyd.

Der kan under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig hjælp fra anden person eller fra ikke-tilladte hjælpemidler eller har ydet hjælp eller har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiering) eller har anvendt egne tidligere bedømte opgaver uden henvisning hertil. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal skolen give en sanktion.

Når en opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe, uden at den enkeltes bidrag er tydelig, og opgaven indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende prøve, har alle i gruppen et ansvar for at der ikke er snydt.

 

Klager over eksamen

Der er ret til inden to uger efter bedømmelsen at klage over eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller bedømmelsen. Klagen skal være skriftlig og være individuel og angive de konkrete omstændigheder, som efter elevens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Der er i eksamensbekendtgørelsen fastsat en nærmere klageprocedure. Se uvm.dk > uddannelse til unge >gymnasiale uddannelser > prøver og eksamen.

 

Særlige sanktion i forbindelse med overtrædelser af regler ved eksamen og prøver

Elever, der ikke udviser den krævede ro under prøverne, kan blive bortvist fra eksamenen/årsprøven.

Skriftlige advarsler, der er givet ved overtrædelser af regler ved eksamen og prøver, bortfalder ikke ved starten på et nyt skoleår. Det vil således være skærpende omstændighed, hvis der senere i skoleforløbet komme andre overtrædelser af reglerne ved eksamen og prøver.

I tilfælde af snyd ved prøverne/eksamenerne vil eksaminanden blive bortvist fra prøven eller få tildelt karakteren -3. Hvilken af de to sanktioner skolen vil tage i anvendelse afhænger af en konkret vurdering. Skolen tager sagligt stilling til om den ene eller anden sanktion er relevant og rimelig. Bortvisning fra prøven betyder enten konkret bortvisning fra igangværende prøver eller, hvis snyd efterfølgende bekræftes, at karakteren bortfalder.