Kvalitetsudviklingssystem/Indsatsområder

Kvalitetssystem og evalueringssystem for NGG – gymnasieafdelingen – udvikling og resultater:

Kvalitetssystemet for gymnasieafdelingen på NGG er udarbejdet, således at det dækker kravene i lovgivningen, der findes beskrevet i §71 i: ”Lov om de gymnasiale uddannelser” og i §19 og hele kapitel 10 i: ” Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser”.

Kvalitetssystemet på NGG skal gennem evalueringer, resultatvurderinger og handleplaner dække de nationale mål for uddannelserne som anført i lovgivningen, men naturligvis skal det i høj grad fokusere på NGGs kerneværdier. Formålet med kvalitetssystemet er i høj grad at sikre og udvikle NGG værdigrundlag, der danner fundamentet for NGGs mission og vision – NGG formålsparagraf.

Da NGG er en helhedsskole fra 0. Klasse til 3g/2hf er både mål og værdier kendetegnet ved dette.

Som det klart fremgår af formålsparagraffen og de fremhævede værdier, lægger NGG både vægt på at optimere faglighed/kundskaber for den enkelte elev, garantere et godt trivselsmiljø og udvikle innovative ansvarlige samfundsborgere i et frit demokrati.

 

Kvalitetssystemet bygger på selvevalueringer af både kerneydelsen i form af formidling og faglighed i undervisningen og den almindelig drift. Kerneydelsen (elev-stof-lærer) foregår ikke i et vakuum, men i en kompleks kontekst, hvor faktorer som lærernes trivsel og faglige udvikling, kantine, arrangementer og skolens udstyr og bygninger er vigtige understøttende elementer. Selvom alle evalueringer og handleplaner er til for at bevare og udvikle hele NGG, er det klart at nogle fokuspunkter/emner, især vil drejes sig om enkelte interessentgrupper (f.eks. elevtrivsel, lærertrivsel, forældretilfredshed, undervisningen i enkelte fag, lokaleforhold for teknisk-administrativt personale, mm).

Ingen handleplan fungerer, hvis ikke interessenterne føler sig involveret og tager ejerskab. Det har derfor vigtigt at både selve kvalitetssystemet og evalueringer/handleplaner inddrager ansatte og eleverne enten direkte eller igennem udvalgsrepræsentanter. Vigtige organer i denne forbindelse er elevråd, pædagogisk råd, medarbejderindflydelsesorgan (MIO), ledelsen og bestyrelsen.

Bortset fra de centralt rammesatte evalueringer/kvalitetsmål (elevtrivsel, karaktergennemsnit, løfteevne, overgang til videregående uddannelser, fravær/frafalg) satser NGG i tråd med den decentrale tankegang og vægten på ejerskab, at det er de involverede parter, der udformer evalueringerne, herunder spørgeskemaer (fx udvalg og ledelse) og efterfølgende tolker besvarelserne samt formulerer udkast til handleplaner.

Denne decentrale evalueringsstrategi falder i tråd med NGGs målsætning om et frit demokrati, hvor helheldstanken både som et samlet skoleforløb fra skolestart til færdiggørelse af en ungdomsuddannelse og samvirket mellem elever-forældre-skole på privatskolen er bærende ideer. Målet er at nå en kvalitetskultur, der gennemsyrer hele skolen som et naturlig led i at bevare og udvikle en af Danmarks bedste gymnasieskoler. Det er af afgørende betydning, at både NGGs værdier, mission og vision kommunikeres både horisontalt og vertikalt blandt skolens elever, forældre og ansatte, så evalueringer og kvalitetsvurderinger sker ud fra et fælles tankegods.

Der vil være både obligatoriske og særlige evalueringer, og der vil være handleplaner med hovedvægt på justeringer, genopretning og udvikling.

Selvevalueringen og vurderingen af de opnåede resultater vil løbende føre til punkter på en handlingsplan. NGG følger det lovbestemte krav om at der hvert skoleår på baggrund af selvevalueringen skal laves en opfølgningsplan, hvor der på udvalgte fokuspunkter nedfældes en handlingsplan, der indeholder mål, midler, indikatorer for målopfyldelse og evalueringstidspunkt.

Rektor præsenterer og drøfter med bestyrelsen den samlede selvevaluering og en handleplan med udvalgte fokuspunkter for det kommende år.

Ifølge ministeriets regler skal NGG hvert år offentliggøre den gennemførte selvevaluering og efterfølgende handleplan på hjemmesiden.

Pt. Forelægger der handleplaner for 2014-16 for gymnasiet samt rektors handleplan 2016-19 for hele NGG.

Specielt vedrørende evaluering af undervisningen (* i årshjulet):

Faggrupperne udformer for hvert fag fælles retningslinjer for: Tidsramme, skriftlig/mundtlig, punkter i evalueringen (progression, planlægning, gennemførelse, holdmiljø, lærer-klasse/elev relationer, undervisningsmaterialer, undervisningsformer, tværfaglighed, mm). Læreren kan evt. efter aftale med eleverne anføre evalueringspunkter ud over de aftalte. Endelig aftales hvorledes evalueringen dokumenteres

Faggruppernes procedure for evaluering og dokumentation herfor aftales med ledelsen

Den enkelte lærer er ansvarlig for at gennemføre evalueringerne og en passende opfølgning på resultatet. Det betyder, at læreren skal præsentere, diskutere og evt. træffe beslutninger i samråd med klassen om tiltag for at optimere kvaliteten i undervisningen.

  

Årshjul for den løbende selvevaluering af undervisningen og elevernes faglige standpunkt og udvikling:

Hvem evaluerer

Hvad og hvordan evalueres

Hvor og hvornår evalueres

Elev

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

 

Introforløb

september

 

AP og NV

Kort før eksamen

 

Grundforløbet

Primo november

 

Trivsel – via UVM

Fastsættes af UVM

 

1g samtale i grundforløb

Studievejledningen

 

 

 

Lærer

Elevernes faglige standpunkt

Lectio i november, marts, maj/juni – 1g grundforløb kun ap/nv i november

 

Lærerforsamlingsmøder

Efterår/forår

Faggruppen/ faglæreren

Eksamensresultater for faget

Ved skoleårets afslutning eller under pædagogiske dage ved skoleårets start

 

Eksamen og årsprøver

Vinter/sommer

 

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

 

Selvevaluering og refleksion over egen undervisning

Løbende og til MUS (forår)

 

Trivsel – APV/Spørgeskema

Hvert 3.år

Klasse-koordinator

Klassens trivsel – enkelte elevers fravær og faglige udvikling.

Klassens læreres samarbejde og planlægning

Ca. hver anden måned

 

 

 

Ledelse

Deltager i lærerforsamlinger

Forår/efterår

 

Undervisningen*

Minimum midt i hvert semester

 

Deltager i møderne med klasse-koordinatorerne

Ca. hver anden måned

 

Undervisningen og de opnåede resultater

Løbende; Efter karaktergivning og eksamener

 

Lærernes trivsel - APV

Hvert 3. år

 

Elevernes trivsel - UVM

Hvert år

 

MUS

Hvert år

(sammen med bestyrelsen og MIO)

 

Kvalitetsudvikling (årlige fokuspunkter) og handlingsplaner

Hvert år

  

Områder for årlige obligatoriske evalueringer og resultatvurderinger:

Område

Hvem

Hvad og hvordan

Hvor og hvornår

Indikator/Succeskriterier

Eksamensresultater

Lærere/ledelsen

 

 

 

Overgang til videregående uddannelser

Studievejledere/ledelsen

 

 

 

Frafald elever

Studievejledere/ledelsen

 

 

 

Fravær elever/medarbejdere

Koordinatorer/studievejlede-re/ledelsen

 

 

 

Økonomi

MIO, Ledelsen

 

 

 

Søgetal

Alle

 

 

 

  

Særlige fokusområder for kvalitetsudvikling og hermed evaluering og resultatvurdering i skoleåret 2017/18

Område

Hvem

Kvalitetssystem og fokuspunkter

Udvalg fra gym-PR, elevråd og ledelsen

Studieretninger og informationsmat.

Udvalget nedsat 220617: gym-PR, ledelse

Digital dannelse

Udvalget DD: lærerne, kantinen, ledelsen

Et sundt studiemiljø

Elevråd, Lærere, Ledelse, Kantine,

Trådløst netværk

 

Datavejledere, ledelsen, elevrådet

Ordensregler

Ledelsen/Task Force Trivsel

 

Opfølgningsplan/handlingsplan på selvevalueringen – udarbejdes i maj/juni 2018

  

Fokuspunkter for handleplaner til kvalitetsudvikling i skoleåret 2017/18:

 

Revision og udvikling af kvalitets- og evalueringssystem i overensstemmelse med de nye regler

Formål: Udvikle og offentligøre et nyt sammenhængende kvalitets- og evalueringssystem for stx/hf, der dækker lovgivningens krav og de specifikke krav, der må følge af skolens formålsparagraf og værdisæt.

Metode: Ledelsen udarbejder en udgave, der som minimum dækker lovgivningen. Denne udgaveoffentliggøres på hjemmesiden, og herefter arbejder et udvalg sammensat af elever/lærere/ledelsen med revision og ændringer til dette.

Tidsfrister: 1. Udgave offentliggøres senest 011017. Udvalget afleverer udkast senest 010317

Indikatorer: Offentliggørelse på hjemmeside og senere udkastet på Lectio/PR/Elevråd.

Rapportering/Opfølgning: Løbende

 

Revision og udvikling af studieretningstilbud og infomateriale om studieretninger/fagpakker på henholdsvis stx og hf.

Formål:

-at rådgive om et realistisk studieretnings-/fagpakke-udbud, der optimerer skolens rekruttering til stx/hf.

-at redigere og omskrive eksisterende infomateriale og/eller udvikle nyt.

Metode: Udvalg nedsat af lærere fra stx/skolevejledere 9kl/10kl, ledelsen/marketingskoordinator diskussion og beslutninger ud fra den nuværende situation.

Tidsfrister: Info-hæfter og dermed studieretninger skal være klar medio september af hensyn til udstilling i Frederiksborghallen. Senest kan studieretninger tilpasset til optag.dk primo november.

Indikatorer: Offentliggørelse inden for tidsgrænser. Tilbagemeldinger fra 9kl/10kl-elever

Rapportering/Opfølgning: Interview af 9kl/10kl, tilbagemeldinger fra skolevejlederne.

 

Digital Dannelse – kompetenceplan mm.

Formål: Udvikle både lærernes og elevernes både faglige og sociale kompetencer i et digitaliseret samfund. Projektet dækker fra 0.kl-3g/2hf.

Metode: Angive årgangsmål i en kompetenceplan for alle klasser og i samarbejde med pædagogisk råd/fællestimeudvalget skabe gode rammer for lærere og elever. Stille efteruddannelses og faciliteter til rådighed, som muliggør en realisering af kompetenceplanen.

Tidsfrister: Kompetenceplanen offentliggøres primo juni 2018 på skolens hjemmeside.

Indikatorer: Formativ evaluering af elever og læreres anvendelse af it. Spørgeskemaer om brug/misbrug af digitale sociale medier.

Rapportering/Opfølgning: Evaluering senest primo juni 2018 foretaget af lærerteamet.

 

 

En sund gymnasieskole: En go`Bgym

Formål: Optimere trivsel og sunde studievaner på stx/hf/10kl

Metode: Deltagelse i et forskningsprojekt fra SDU (En go`Bgym), hvor fokus er på kantine, frikvarterer og brainbreaks i timerne, samt samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Tidsfrister: Samarbejdet med SDU startede i 2016 og kører frem til 2019. Efter det 3. År skulle projektet være helt selvkørende af eleverne. Projektet er beskrevet på hjemmesiden: engobgym.dk

Indikatorer: Rapporter fra SDU hvert halve år over elevernes engagement i projektet og projektets indflydelse i deres hverdag. Der laves en særskilt rapport for kantinens vareudbud og tilberedning af maden.

Rapportering/Opfølgning: se under indikatorer

 

Opgradering af det trådløse ned på hele skolen

Formål: at sikre et stabilt trådløst netværk, der kan dække alle skolens elever og lærere. Sikring af et robust og driftssikkert eksamensnetværk

Metode: Ledelsen i samarbejde med Cortex - Kortlægning af behov, tilbud, etablering

Tidsfrister: Skal afprøves i perioden august-oktober 2017

Indikatorer: Tilbagemeldinger fra elever/lærere, målinger udført af Cortex

Rapportering/Opfølgning: Møde med Cortex

 

Revision af skolens ordenregler – herunder antimobningsplan for hele skolen

Formål: Sammenskrive en antimobningsplan der kan dække hele skolen fra 0.kl-3g/2hf, der som minimum lever op til lovgivningen.

Metode: Task Force Trivsel leverer et udkast til MIO, der på det sit første møde vedtager evt. efter få ændringer.

Tidsfrister: Udkast: 080917, offentliggørelse senest oktober 2017

Indikatorer: Offentliggørelse

Rapportering/Opfølgning: Tilbagemeldinger fra lærere, elever og forældre.

 

INDSATSOMRÅDER

2014

2015

2016-17