Bekymringer og klager

Bekymringer og klager

Henvendelser om bekymringer og klager

Nedenstående er en information om, hvordan forældre/værger samt elever over 18 år kan meddele sig til NGG i tilfælde af bekymring eller klager, samt om hvordan skolen behandler disse henvendelser.

Generelt gælder det for bekymringer og klager, at klassens forældrerepræsentant eller skolens bestyrelsesmedlemmer ikke skal fungere som mellemled mellem hjemmet og skolen. Forældrerepræsentanter eller bestyrelsen er ikke en ”klagecentral” eller koordinator af sådanne henvendelser medmindre, at forældrerepræsentanten/bestyrelsesmedlemmet eller dennes barn er direkte involveret.

Bekymringshenvendelser og klager skal følge nedenstående procedure og en henvendelse direkte til bestyrelsesformanden uden forudgående behandling af rektor vil blive afvist medmindre, at det drejer sig om en klage over rektor.

Der gælder helt særlige og af undervisningsministeriet udstedte regler og procedurer for klager over eksamener/afgangsprøver. Det samme gælder for klager i forbindelse med afsluttende standpunktskarakterer. Disse er derfor ikke omfattet af nedenstående.

Klager over en af skolen pålagt sanktion (f.eks. bortvisning af elev i kortere eller længere tid eller udskrivning af elev) behandles på anden måde, end de her anførte. Se skolens Studie- og ordensregler.

Bekymring

En bekymring er en mundtlig eller skriftlig henvendelse fra hjemmet om tvivl i forbindelse med en sag eller hændelse og som vurderes til at være af så stor betydning, at hjemmet ønsker et svar/tilbagemelding fra skolen herom.

Den mundtlige eller skriftlige henvendelse om en bekymring stiles til den relevante lærer, lærergruppe eller ledelse og gerne umiddelbart efter sagen/hændelsen og senest en måned efter. Det anbefales i første omgang at gå til læreren/lærergruppen.

Ved en bekymringshenvendelse stilet til ledelsen kan afsenderen forblive anonym overfor f.eks lærere, andre elever og forældre medmindre, der gives tilladelse til andet.

En bekymringshenvendelse, der drejer sig om meget alvorlige tilfælde af f.eks. mistanke om mishandling eller misrøgt af en af skolens elever, kan blive videregivet til de sociale myndigheder, hvis rektor skønner, at det falder inden for skolens indberetningspligt.

Henvendelsen om bekymring kan ske telefonisk eller pr e-mail eller ved personligt fremmøde. Der kan skrives til læreren/lærerne eller til NGG. Det anbefales, at besked i Lectio ikke anvendes.

Henvendelsen behandles, og der gives et svar, der enten løser sagen på en tilfredsstillende måde eller ender med en formel klage.

Et svar på en bekymringshenvendelse kan forventes senest en måned efter modtagelsen.

En bekymringshenvendelse over skolens øverste ledelse stiles til skolens bestyrelsesformand.

Klage

En klage er en skriftlige henvendelse, der udtrykker utilfredshed med en handlemåde foretaget af skolens ledelse eller ansatte eller mangel på handling.

Anonyme klager, der berører navngivne ansatte eller grupper af ansatte, vil ikke blive behandlet. Dette sker efter anbefaling fra de ansattes faglige organisationer og af hensyn til de involverede personers retssikkerhed. Anonyme klager over navngivne elever og/eller forældre vil heller ikke blive behandlet. De personer, der er involveret i klagen, vil således blive informeret om, hvem, der klager, og hvad der klages over.

En klage, hvor klager ønsker at være anonym over for den/de påklagede, betragtes udelukkende som en bekymringshenvendelse.

En klage skal være skriftlig og sendt til rektor eller andre i skolens ledelse umiddelbart efter hændelsen og senest tre måneder efter.

En klage undersøges af rektor. Rektor skal i denne sammenhæng fungere som uvildig tredjepart. En afvisning af klagen eller en for klageren utilfredsstillende afgørelse kan sendes videre til bestyrelsesformanden.

En klage over skolens øverste ledelse stiles direkte til skolens bestyrelsesformand.