Ordensregler

Ordensregler

På NGG forventer vi, at vores elever retter sig efter vores studie- og ordensregler. 

Besøgende på NGG og uddeling af materiale.

NGG ønsker at fremme ungdomsorganisationers (f.eks. politiske, almennyttige, godgørende eller interesse-ungdomsorganisationer) mulighed for at komme i kontakt med skolens elever. NGG opfatter det som positivt at forskellige holdninger kan komme til orde blandt eleverne, og det er ikke en forudsætning for adgangen, at der i forvejen er medlemmer på skolen.

Men skolen ønsker samtidig at styre og tilpasse denne kontakt på en måde, der er i overensstemmelse med skolens formål, de enkelte klassetrin og i det hele taget passer ind i skolens hverdag.

Grupper, der ikke har direkte tilknytning til skolen, må ikke reklamere og agitere personligt på NGG i skoletiden. Skolen vil ikke lægge rum til rene salgsaktiviteter som f.eks. salg af forsikringer, medlemskaber mm. Dette ligger udenfor skolens opgave og kan også være i strid med regler for markedsføring overfor børn og unge.

Skriftligt materiale kan efter aftale med rektor evt. lægges eller ophænges på det/de anviste steder. Rektor træffer afgørelse ud fra et relevans kriterium.

Politiske partier/ungdomspartier/almennytteforeninger mv. kan efter aftale få lov til at få et “bord” (etablere en mindre stand) i kantineområdet og tale med eleverne i spisepausen. Skolen følger i øvrigt “Kodeks for ungdomsorganisationers adgang på uddannelsesinstitutioner”, som gengives her i uddrag:

Ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

Der må ikke tegnes medlemskaber på skolen, men der må uddeles materiale.

Uddannelsesinstitutionen bør angive steder (eksempelvis opslagstavler), hvor ungdomsorganisationerne kan placere eller hænge materialer op.

Det er en fordel, hvis der kan etableres samspil mellem ungdomsorganisationernes aktiviteter på skolen og undervisningen og skolens aktiviteter i øvrigt.

Ungdomsorganisationer kan henvende sig enkeltvis eller flere sammen, men det er en fordel og understøtter en mangfoldig debat, hvis flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen til uddannelsesinstitutionerne.

De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på uddannelsesinstitutionerne, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne med mindre rektor beslutter, at et arrangement kun skal være for f.eks. udvalgte klassetrin.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med ordensregler på uddannelsesinstitutionen.

Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar til og rydde op efter et besøg/arrangement.